<h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:montserrat;">1.<span style="white-space:pre"> </span>Khái quát công nghệ</span></strong></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Thiết bị tạo bông kết tủa siêu cao tốc là thiết bị loại bỏ các chất rắn lơ lửng (sau đây gọi là SS) trong nước thải, là thiết bị xử lý nước thải tính năng cao xử lý tất cả các công đoạn tạo bông cặn, kết tủa lắng, làm trong chỉ bằng một mô đun máy.</span></span></div> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Tiết kiệm diện tích nhờ đẩy nhanh tốc độ lắng.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;"><span style="white-space:pre">Ổn</span> định chất lượng nước sau xử lý.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Không cần bể tạo bông.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Không cần bể cô đặc bùn.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Tăng tính vận hành.</span></span></li> </ul> <h3 style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:montserrat;">2.<span style="white-space:pre"> </span>Đặc trưng (Tính năng)</span></span></strong></h3> <ul> <li style="text-align: justify;"> <em><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Đẩy nhanh tốc độ lắng</span></span></em></li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Tạo được những viên bông cặn với mật độ hạt cao và đường kính lớn nhờ lựa chọn chất keo tụ phù hợp với tính chất của nước thải và thiết lập phương pháp pha trộn chất hỗ trợ tạo bông cao phân tử cũng như điều kiện khuấy trộn. Nhờ mật độ hạt cao và đường kính lớn nên tốc độ lắng sẽ nhanh hơn và có thể thiết lập tải trọng bề mặt của thiết bị (dưới đây gọi là LV) ở mức trên 10m/h (hơn 10 lần so với LV truyền thống).</span></span></div> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Ổn định chất lượng nước sau xử lý</span></span></li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Có thể bắt được những bông cặn li ti nhờ sự hình thành lớp hỗn hợp bùn với những hạt mịn, giúp xử lý SS một cách ổn định.</span></span></div> <ul> <li style="text-align: justify;"> <em><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Không cần bể tạo bông</span></span></em></li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Không cần bể tạo bông vì thời gian cần để tạo bông ngắn do thiết lập được các điều kiện phản ứng tạo bông tối ưu.</span></span></div> <ul> <li style="text-align: justify;"> <em><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Không cần bể cô đặc bùn</span></span></em></li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Nhờ tạo thành các viên bông cặn và cố kết được hỗn hợp bùn nên có thể tăng được nồng độ bùn thải lên đến 30.000~40.000mg/l (gấp 3~4 lần nồng độ thông thường). Theo đó, vì có thể xử lý khử nước trực tiếp đối với hỗn hợp bùn nên không cần bể cô đặc bùn nữa.</span></span></div> <ul> <li style="text-align: justify;"> <em><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Tăng tính vận hành</span></span></em></li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Nhờ đặc điểm ở kể trên mà chất lượng nước không suy giảm cho dù việc vận hành không được liên tục, đồng thời, có thể tái khởi động thiết bị trong một thời gian ngắn nên giúp nâng cao tính vận hành đối với toàn bộ việc xử lý nước thải.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">  </div> <div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;"><img alt="" src="/pic/News/images/637285222355072860.jpg" style="height: 500px; width: 500px;" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="color:#b22222;"><em><span style="font-family: montserrat; font-size: 14px; text-align: justify;">So sánh tính năng so với các loại máy truyền thống (kết quả nghiên cứu trường hợp)<br /> Lượng nước xử lý: 150 m/h</span></em></span><br />  </div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:montserrat;">3.<span style="white-space:pre"> </span>Điều kiện, lĩnh vựa ứng dụng</span></strong></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Lĩnh vực ứng dụng: xử lý các loại nước thải Đối tượng vật chất xử lý: xử lý SS trong nước thải</span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:montserrat;">4.<span style="white-space:pre"> </span>Vận hành, duy tu, quản lý</span></span></strong></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">1)<span style="white-space:pre"> </span>Tiết kiệm năng lượng</span></span></div> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Tiết kiệm diện tích dẫn đến giảm năng lượng vận hành</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Không cần thiết bị cô đặc bùn dẫn đến giảm năng lượng vận hành</span></span></li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">2)<span style="white-space:pre"> </span>Bảo trì, bảo dưỡng</span></span></div> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Giảm thiểu chi phí bảo trì, bảo dưỡng do số đầu thiết </span></span><span style="font-family: montserrat; font-size: 14px;">bị ít</span></li> </ul> <h3 style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:montserrat;">5.<span style="white-space:pre"> </span>Khả năng ứng dụng tại Việt Nam</span></span></strong></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Công nghệ này có thể được ứng dụng tại các doanh nghiệp Việt Nam mà không cần thay đổi gì. </span></span></div> <div style="text-align: justify;">  </div> </div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;"><img alt="" src="/pic/News/images/637285222355697876.jpg" style="height: 664px; width: 500px;" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"> <em><span style="color:#b22222;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Hình 1: Thiết bị tạo bông kết tủa siêu cao tốc</span></span></span></em></div> <div> <div style="text-align: justify;">  </div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;"><img alt="" src="/pic/News/images/637285222361323012.jpg" style="height: 717px; width: 500px;" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="color:#b22222;"><em><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Ảnh 1: Thiết bị vận hành thử nghiệm tạo bông kết tủa siêu cao tốc</span></span></em></span></div> </div> <div style="text-align: justify;">  </div> <div style="text-align: right;"> <span style="font-size:12px;"><em><span style="font-family:montserrat;">Contact (Japan) : Mitsubishi Heavy Industries Mechatronics Systems, Ltd.</span></em></span></div> <div style="text-align: right;"> <span style="font-size:12px;"><em><span style="font-family:montserrat;">Enviromental Systems Division</span></em></span></div> <div style="text-align: right;"> <span style="font-size:12px;"><em><span style="font-family:montserrat;">Enviromental Business Department</span></em></span></div> <div style="text-align: right;"> <span style="font-size:12px;"><em><span style="font-family:montserrat;">Water Treatment Business Development Group</span></em></span></div> <div style="text-align: right;"> <span style="font-size:12px;"><em><span style="font-family:montserrat;">Address : 5-1-16 Komatsu-dori, Hyogo-ku, Kobe, Hyogo 652-0865, Japan</span></em></span></div> <div style="text-align: right;"> <span style="font-size:12px;"><em><span style="font-family:montserrat;">Phone : +81-78-672-4665<span style="white-space:pre"> </span>E-mail : shinjijrokota@mhims.mhi.co.jp</span></em></span></div> <div style="text-align: right;"> <span style="font-size:12px;"><em><span style="font-family:montserrat;">Website : http7/www.mhi-ms.co.jp/</span></em></span></div> <div style="text-align: right;"> <span style="font-size:12px;"><em><span style="font-family:montserrat;">Languages : Japanese, English</span></em></span></div> <div>  </div>