<h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:montserrat;">1.<span style="white-space:pre"> </span>Khái quát công nghệ</span></strong></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Nước thải được đưa vào sẽ đi qua ống làm ấm rồi được phun lên phía trên cụm ống truyền nhiệt được đặt nằm ngang bên trong giàn bay hơi cùng vớ i nước tuần hoàn.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Nước thải sau khi được phun sẽ bay hơi trên bề mặt ống truyền nhiệt bên trong giàn bay hơi được điểu chỉnh giảm áp.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Hơi nước bốc lên bị nén bởi bơm nhiệt sẽ chảy bên trong ống truyền nhiệt với tốc độ cao giống như hơi nước gia nhiệt và trở thành nước ngưng tụ.</span></span></div> <div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:montserrat;">2.<span style="white-space:pre"> </span>Đặc trưng (Tính năng)</span></strong></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Thiết bị cô đặc bay hơi của Sasakura là thiết bị có tính tiết kiệm năng lượng cao so với các thiết bị cô đặc cần nhiều năng lượng thông thường nhờ kết hợp bơm nhiệt hiệu suất cao cùng với ống bay hơi màng mỏng. Có thể sử dụng với nhiều mục đích như giảm thể tích dung dịch thải của nhà máy, thu hồi các phế phẩm có giá trị và nước, cho quy trình sản xuất.</span></span></div> </div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:montserrat;"><strong>3.<span style="white-space:pre"> </span>Điều kiện, lĩnh vực ứng dụng</strong></span></span></h3> <h4 style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">1.<span style="white-space:pre"> </span>Nhà máy tinh thể lỏng, chất bán dẫn</span></span></strong></h4> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Dung dịch thải TMAH</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Thiết bị nước tinh khiết (nhựa trao đổi ion) dung dịch thải tái sinh</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Dung dịch thải từ amoniac, axit nitric, axit flohidric</span></span></li> </ul> <h4 style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">2.<span style="white-space:pre"> </span>Nhà máy ô tô, ổ trục</span></span></strong></h4> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Dầu thải cắt gọt kim loại dễ tan trong nước</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Dung dịch rửa hóa chất tháo khuôn</span></span></li> </ul> <h4 style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">3.<span style="white-space:pre"> </span>Nhà máy tụ điện, bản mạch in</span></span></strong></h4> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Thu hồi axit từ dung dịch ăn mòn</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family: montserrat; font-size: 14px;">Dung dịch rửa hóa chất ăn mòn</span></li> </ul> <div style="text-align: center;"> <img alt="" src="/pic/News/images/637285048275616417.jpg" /></div> <div> <div style="text-align: center;"> <span style="color:#b22222;"><em><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Thiết bị cô đặc VVCC hiệu suất cao có sử dụng bơm nhiệt</span></span></em></span></div> <div style="text-align: justify;">  </div> <h4 style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">4.<span style="white-space:pre"> </span>Nhà máy sản xuất giấy</span></span></strong></h4> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Nước đen từ bột gỗ</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Dung dịch thải từ bột gỗ có lignin</span></span></li> </ul> <h4 style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">5.<span style="white-space:pre"> </span>Nhà máy sản xuất vi mạch đồng, mạ</span></span></strong></h4> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Điều chỉnh nồng độ đồng nitrat trong bể</span></span></li> </ul> <h4 style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">6.<span style="white-space:pre"> </span>Nhà máy lương thực, thực phẩm</span></span></strong></h4> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Dung dịch thải từ nuôi cấy nấm men</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Dung dịch thải từ chưng chất rượu</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Cô đặc dung dịch trong công đoạn sản xuất axit amin</span></span></li> </ul> <h4 style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">7.<span style="white-space:pre"> </span>Nhà máy hóa chất, dược phẩm</span></span></strong></h4> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Dung dịch thải axit boric</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Thu hồi axit phosphoric</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Dung dịch thải từ muối anmon</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Dung dịch thải từ nitrat amoni</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Dung dịch thải từ axit acetic</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Dung dịch thải từ mực</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Cô đặc dung dịch trong quá trình sản xuất dược phẩm</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Dung dịch thải có chứa muối ăn</span></span></li> </ul> <h4 style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">8.<span style="white-space:pre"> </span>Nhà máy dệt nhuộm</span></span></strong></h4> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Thu hồi xút vảy</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Dung dịch thải từ nhuộm màu</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Dung dịch có chứa caprolactam</span></span></li> </ul> <h4 style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">9.<span style="white-space:pre"> </span>Thiết bị môi trường</span></span></strong></h4> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Nước thải bãi chôn lấp</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Nước thải từ khử lưu huỳnh trong khói thải</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Nước thải từ máy lọc hơi lò đốt</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Nước thải từ xử lý phân nước giải</span></span></li> </ul> <div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:montserrat;">4.<span style="white-space:pre"> </span>Vận hành, duy tu, quản lý</span></strong></span></h3> <div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Ở model VVCC, chi phí và CO2 được cắt giảm do có bơm nhiệt.</span></span></div> <div style="text-align: center;"> <br /> <img alt="" src="/pic/News/images/637285048276710207.jpg" style="height: 444px; width: 650px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="/pic/News/images/637285048277960232.jpg" style="height: 455px; width: 650px;" /><br /> <em><span style="color:#b22222;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">So sánh lượng xử lý 30㎥/ngày (giá trị tham khảo ở Nhật Bản)</span></span></span></em><br />  </div> <div style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: montserrat;">Bảo trì, bảo dưỡng dễ dàng</span></span></div> <div> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: montserrat;">Công tác bảo trì thông thường chỉ là 3~4 năm thay bạc trục, ổ trục một lần.</span></span></div> <h3> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:montserrat;"><strong>5.<span style="white-space:pre"> </span>Khả năng ứng dụng tại Việt Nam</strong></span></span></h3> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Công nghệ này có thể ứng dụng trực tiếp tại doanh nghiệp Việt Nam mà không cần thay đổi gì.</span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:montserrat;">6.<span style="white-space:pre"> </span>Các dòng sản phẩm</span></strong></span></h3> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Model VVCC: thiết bị cô đặc hiệu suất cao kiểu bơm nhiệt</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Model RHC: thiết bị cô đặc kiểu dẫn động ejector</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Model STC: thiết bị cô đặc kiểu dùng hơi nước áp suất</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Model RHC-F: thiết bị cô đặc kiểu flash </span></span></li> </ul> </div> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <img alt="" src="/pic/News/images/637285048278585258.jpg" style="height: 402px; width: 650px;" /><br /> <span style="color:#b22222;"><em><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Quy trình của model VVCC</span></span></em></span></div> <div style="text-align: justify;">  </div> <div> <div style="text-align: right;"> <em><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Contact (Japan) : Sasakura Engineering Co.,Ltd.</span></span></em></div> <div style="text-align: right;"> <em><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Address : 4-7-32 Takejima, Nishiyodogawa-ku, Osaka 555-0011, Japan</span></span></em></div> <div style="text-align: right;"> <em><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Phone : +81-6-6473-2930<span style="white-space:pre"> </span>E-mail : y.maeda@skm.sasakura.co.jp</span></span></em></div> <div style="text-align: right;"> <em><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Website : httpV/www.sasakura.co.jp</span></span><br /> <span style="font-family: montserrat; font-size: 14px;">Languages : Japanese, English</span></em></div> <div style="text-align: justify;">  </div> </div> <br />