Các quy chuẩn và tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến tài nguyên nguyên nước

23/07/2023 248 lượt xem quantri
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường,

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm tương ứng từng lĩnh vực cụ thể như sau:

– Quy chuẩn QCVN 60-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu (theo Thông tư số 76/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 01/3/2016). Đây là quy chuẩn được ban hành mới, đưa ra giá trị làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép của 06 thông số ô nhiễm (pH, BOD5, ở 200C, COD, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng nitơ (tính theo N), Tổng phốt pho (tính theo P)).
– Quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT –  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, thay thế Quy chuẩn QCVN 08:2008/BTNMT (theo Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 01/3/2016). Quy chuẩn này điều chỉnh như sau: Đối với giá trị giới hạn được điều chỉnh tăng thêm 02 thông số Mangan (Mn) và Tổng Cacbon hữu cơ (TOC), bỏ 02 nhóm thông số là hóa chất bảo vệ thực vật Phospho hữu cơ và Hóa chất trừ cỏ, đổi thông số Crom (III) thành thông số tổng Crom. Giới hạn của thông số Cyanua (CN-) và nhóm hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ được điều chỉnh tăng.
– Quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất, thay thế Quy chuẩn QCVN 09:2008/BTNMT (theo  Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 01/3/2016). Quy chuẩn này điều chỉnh tên gọi từ chất lượng nước ngầm thành chất lượng nước dưới đất. Tên gọi của một số thông số được điều chỉnh (thông số COD điều chỉnh thành chỉ số Pecmanganat, Chất rắn tổng số được điều chỉnh thành Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Phenol thành Tổng Phenol). Thêm thông số niken (Ni), Aldrin, Benzene hexachloride (BHC), Dieldrin, Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs), Heptachlor & Heptachlorepoxide. Giới hạn của thông số amoni được điều chỉnh tăng 10 lần từ 0,1mg/l thành 1mg/l.
– Quy chuẩn QCVN 10-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển, thay thế Quy chuẩn QCVN 10:2008/BTNMT (theo Thông tư số 67/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 01/3/2016). Quy chuẩn này được bổ sung thêm thành phần nước biển gần bờ với 16 thông số (pH, As, Cd, Pb, Cr, Cu, Zn, Jg, CN-, HCBVTV nhóm Clo hữu cơ, Phenol và Tổng dầu mỡ khoáng).
– Quy chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản, thay thế Quy chuẩn QCVN 11:2008/BTNMT (theo Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 01/3/2016). Quy chuẩn này điều chỉnh như sau: Đối với giá trị C bổ sung mới quy định về thông số Tổng Photpho, điều chỉnh về giới hạn thông số COD cột A từ 50 lên 75 mg/l, cột B từ 80mg/l lên 150mg/l, các thông số khác hầu như không có sự thay đổi.
– Quy chuẩn QCVN 01-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên, thay thế Quy chuẩn QCVN 01:2008/BTNMT (theo Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 01/6/2016). Quy chuẩn này điều chỉnh như sau: Đối với giá trị C của thông số COD, Tổng nitơ (Tổng N), Amoni (NH4+ tính theo N) được chia thành 02 mức áp dụng: cơ sở mới; cơ sở đang hoạt động tương ứng với những mức thay đổi về giá trị cột A, cột B.
– Quy chuẩn QCVN 12-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy, thay thế Quy chuẩn QCVN 12:2008/BTNMT (theo Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 01/6/2016). Quy chuẩn này điều chỉnh như sau: Đối với giá trị C được bổ sung cột B3 cơ sở liên hợp sản xuất giấy và bột giấy; Bổ sung mới thông số nhiệt độ, Dioxin (áp dụng từ 01/01/2018); Thay đổi giá trị cột A, B1, B2 đối với thông số COD, độ màu (pH=7).
– Quy chuẩn QCVN 13-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm, thay thế Quy chuẩn QCVN 13:2008/BTNMT (theo Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 01/6/2016). Quy chuẩn này điều chỉnh như sau: Đối với giá trị C bãi bỏ thông số mùi, dầu mỡ khoáng, Crôm (Cr3+), Sắt (Fe), Đồng (Cu), đồng thời bổ sung mới thông số Xyanua, Tổng các chất hoạt động bề mặt; Đối với thông số độ màu (pH =7), COD bổ sung mức quy định áp dụng cơ sở mới, cơ sở đang hoạt động cho giá trị tương ứng cột A, cột B.
– Quy chuẩn  QCVN 52-2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép.
– Quy chuẩn QCVN 40 – 2011/BTNMT – Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp.
23/07/2023 248 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm