Từ điển tiếng anh ngành xây dựng – 49 chức danh trong công việc

23/07/2023 816 lượt xem quantri
People on site: Người ở công trường
Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: Thiết bị thi công
Plants and equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng và thiết bị
Owner /’ounə/: Chủ nhà, Chủ đầu tư
Contracting officer: Viên chức quản lý hợp đồng
Owner’s representative /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: đại diện chủ đầu tư
Contracting officer’s representative: Đại diện viên chức quản lý hợp đồng
Consultant /kən’sʌltənt/: Tư vấn
Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: Nhân viên giám sát
Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: Kiến trúc sư thường trú
Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát
Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng công trình
Officer in charge of safe and hygiene: Viên chức phụ trách vệ sinh an toàn lao động và môi trường.
Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư đảm bảo chất lượng
Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường
Chief of construction group: đội trưởng
Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng
Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu
Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ :  Kỹ sư xây dựng
Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư xây dựng dân dụng
Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện
Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư xử lý nước
Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cấp nước
Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí
Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa
Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất
Surveyor /sə:’veiə/:  Trắc đạt viên, khảo sát viên
Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: Dự toán viên
Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /người phát thảo
Craftsman /’krɑ:ftsmən/: Nghệ nhân
Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: Thủ kho
Guard /gɑ:d/= watchman: Bảo vệ
Worker /’wə:kə/: Công nhân
Mate /meit/: Thợ phụ
Apprentice /ə’prentis/: Người học việc
Laborer: Lao động phổ thông
Skilled workman: Thợ lành nghề
Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ
Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ ( thợ trát )
Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn nhà, coffa
Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn ghế, trang trí nội thất
Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện
Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước
Steel-fixer: Thợ sắt ( cốt thép )
Welder /weld/: Thợ hàn
Scaffolder /’skæfəld/: Thợ giàn giáo
Contractor /kən’træktə/: Nhà thầu
Main contractor: Nhà thầu chính
Sub-contractor: Nhà thầu phụ
23/07/2023 816 lượt xem quantri