Tổng hợp mẫu sổ vận hành, báo cáo tình hình khai thác, sử dụng nước giếng khoan, nước ngầm

22/07/2023 751 lượt xem quantri
Phụ lục số 02/PL-QĐ
ĐƠN VỊ KHAI THÁC NƯỚC
Năm 20…
      
SỔ VẬN HÀNH GIẾNG

Công ty (doanh nghiệp)………
Giấy phép số: …….. do UBND thành phố cấp ngày … tháng … năm ….
Tờ khai đăng ký công trình khai thác do UBND (quận, huyện …) xác nhận ngày … tháng … năm … .
Chi tiết các số liệu quan trắc trong năm:
Tháng Giếng số 1 Giếng số 2 Giếng số 3 Giếng số ….
Lượng nước khai thác (m3) Mực nước hạ thấp (m) Lượng nước khai thác (m3) Mực nước hạ thấp (m) Lượng nước khai thác (m3) Mực nước hạ thấp (m) Lượng nước khai thác (m3) Mực nước hạ thấp (m)
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)
01
02
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 

CÁN BỘ QUAN THEO DÕI CHỦ ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn:
– Lượng nước khai thác (m3) tại cột số (1) là chỉ số trên đồng hồ đo lưu lượng khai thác được lắp tại giếng.
– Mực nước hạ thấp tại cột số (2) là số mét tính từ miệng giếng đến chiều sâu mực nước trong giếng khoan.


Phụ lục số 03/PL-QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM
Tình hình khai thác, sử dụng nước


Kính gửi:  (1) hoặc (2)

Tên tổ chức, cá nhân khai thác: ……………………………………………..
Địa chỉ: …………………………………………………………….
Điện thoại: …………………….. Fax: …………………….. Email: …………………
1. Tình hình hoạt động:
Giấy phép số: …….. do UBND thành phố cấp ngày … tháng … năm ….
Tờ khai đăng ký công trình khai thác do UBND (quận, huyện …) xác nhận ngày … tháng … năm … .
Tổng lượng nước khai thác trong năm: …. m3.
(Phô tô SỔ VẬN HÀNH GIẾNG, đóng dấu (nếu có) gửi kèm theo báo cáo này)
Số tiền đã nộp thuế tài nguyên trong năm: …..
Nhu cầu hiện tại và các năm tới: ……
Kèm theo bảng phân tích, kiểm tra chất lượng nước.
2. Vướng mắc: …………………………..
3. Kiến nghị: ………………………………..

Địa danh, ngày … tháng … năm 20….
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI THÁC
Ký, ghi họ tên, đóng dấu “nếu có”)

Hướng dẫn:
– (1) Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với các đơn vị được UBND thành phố cấp giấy phép khai thác nước).
– (2) UBND quận, huyện (địa bàn theo địa giới hành chính nơi đặt công trình khai thác nước, đối với trường hợp được cấp Tờ khai đăng ký công trình khai thác).
– Tổ chức, cá nhân báo cáo phải nêu rõ các thông tin trên.


Phụ lục số 04/PL-QĐ
TÊN ĐƠN VỊ
————————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …../ BC -DN ……., ngày ….  tháng …. năm …..
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường TP…

I. Thông tin chung:
1.     Tổ chức, cá nhân: …………………………………………………………….
2.     Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………..
Điện thoại: ………………. ; Fax: …………………………………
3.     Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số: …… ngày …….tháng ……năm …..
Thời hạn của giấy phép: Đến năm ……… (? năm).
Vị trí nơi xả thải: …………………………………………………………………..
II. Kết quả hoạt động xả nước thải vào nguồn nước:
1.     Phương thức và chế độ xả thải:
2.     Lưu lượng nước thải:
3.     Các thông số về nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải:

Thông số Đơn vị tính Kết quả xét nghiệm nước thải tại vị trí…… Giới hạn cho phép theo
Quy chuẩn………
A B C
Độ pH . . . .
BOD5 mg/l . . . .
COD mg/l . . . .
Crôm (VI) mg/l . . . .
Sắt tổng số mg/l . . . .
Sulfua mg/l . . . .
Phospho tổng số mg/l . . . .
Cadimi mg/l . . . .
Amoniac (tính theo nitơ) mg/l . . . .
Tổng nitơ mg/l . . . .

4.     Nguồn nước tiếp nhận nước thải:
III. Đề xuất, kiến nghị:

………………………………………………………………………………….………………………….                                                                 TỔ CHỨC, CÁ NHÂN XẢ THẢI
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Phụ lục số 05/PL-QĐ
UBND QUẬN, HUYỆN …
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ….. /BC-UBND                          Địa danh, ngày … tháng … năm 20…

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
Tình hình quản lý hoạt động tài nguyên nước

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Thống kê công trình khai thác, sử dụng nước:
1. Nước dưới đất:
a) Công trình không có giấy phép khai thác: ……… (giếng);
– Công trình không phải xin phép: … (giếng); tổng lưu lượng: …… m3/ngàyđêm;
– Công trình trái phép: … (giếng); tổng lưu lượng: …… m3/ngàyđêm;
b) Công trình đăng ký khai thác:
– Phải đăng ký: …… (giếng); tổng lưu lượng: …… m3/ngàyđêm.
– Đã đăng ký: … (giếng); tổng lưu lượng: …… m3/ngàyđêm.
2. Nước mặt:
a) Công trình không phải xin phép: ……… công trình; tổng lưu lượng khai thác: …… m3/ngàyđêm;
b) Công trình trái phép … (công trình); tổng lưu lượng …   m3/ngàyđêm.
3. Số và địa chỉ công trình phải trám lấp, đã trám lấp ….
II. Tình hình hoạt động về tài nguyên nước:
1. Những mặt tích cực và kết quả hoạt động trên địa bàn.
2. Những tồn tại trong quản lý, bảo vệ, khai thác tài nguyên nước.
3. Nhận xét những biến đổi sơ bộ chất lượng nước trên địa bàn … trong thời gian từ ngày 10 tháng 12 năm …  đến ngày 10 tháng 12 năm … (giữa hai kỳ báo cáo).
4. Vướng mắc: ………………
5. Kiến nghị: ……………………

   UBND QUẬN, HUYỆN ….
CHỦ TỊCH
  (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
22/07/2023 751 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm