Tái sử dụng nước thải – Giải pháp hiệu quả trong xử lý môi trường

03/08/2023 270 lượt xem quantri

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu. Nghị định này đưa ra nhằm khuyến khích các doanh nghiệp giảm thiểu nguồn ô nhiễm và tái sử dụng nước thải.

Theo quy định tại Nghị định, nước thải phải được quản lý thông qua các hoạt động giảm thiểu, tái sử dụng, thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Việc xả nước thải phải được quản lý kết hợp cả theo địa giới hành chính và theo lưu vực.
Các tổ chức, cá nhân phát sinh nước thải phải nộp phí, giá dịch vụ xử lý nước thải theo quy định của pháp luật; khuyến khích các hoạt động giúp giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm và  tái sử dụng nước thải.

Hệ thống thu gom, xử lý nước thải phải đạt chuẩn
Về việc thu gom, xử lý nước thải, Nghị định quy định các khu công nghiệp phải có hệ thống thu gom riêng nước mưa và hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Hệ thống xử lý nước thải phải bảo đảm đủ công suất xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh của các cơ sở trong khu công nghiệp và phải được xây dựng, vận hành trước khi các cơ sở trong khu công nghiệp đi vào hoạt động. Các khu công nghiệp gần nhau có thể kết hợp sử dụng chung hệ thống xử lý nước thải tập trung.
Nghị định cũng nêu rõ, các khu đô thị, khu dân cư tập trung, tòa nhà cao tầng, tổ hợp công trình dịch vụ, thương mại phải có hệ thống thu gom nước mưa và thu gom, xử lý nước thải theo quy hoạch và tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật.
Đồng thời, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cũng phải có hệ thống thu gom nước mưa và thu gom, xử lý nước thải theo hình thức: Tự xử lý tại hệ thống xử lý nước thải của cơ sở đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra môi trường; bảo đảm yêu cầu nước thải đầu vào trước khi đưa vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp hoặc làng nghề theo quy định của chủ sở hữu hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp hoặc làng nghề…
Cũng theo nghị định, việc quy định xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm thống nhất theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hoặc theo các quy chuẩn kỹ thuật môi trường của địa phương.

(Theo nguồn: tinmoitruong.vn)
03/08/2023 270 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm