Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội cập nhật Dự án đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy nước Bắc Thăng Long – Vân Trì và Dự án đầu tư xây dựng Trạm cấp nước Dương Nội – Hà Đông vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Hà Nội; đồng thời thực hiện việc lập, thẩm định và trình duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Hà Nội theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, đáp ứng nhu cầu cấp nước trước mắt và lâu dài cho Thủ đô Hà Nội.
Theo mục tiêu đề ra, Thành phố Hà Nội phấn đấu đến năm 2020, 100% nhân dân Thủ đô được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế; đẩy mạnh công tác đầu tư cấp nước sạch theo hình thức xã hội hóa; áp dụng công nghệ cao trong lĩnh vực đầu tư cấp nước sạch; đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch (bao gồm các nhà máy và hệ thống mạng cấp nước) đồng bộ, phù hợp với Quy hoạch chung, các Quy hoạch ngành và Quy hoạch phân khu đô thị của Thành phố. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, UBND Thành phố đã đề xuất điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

 

Kinh tế đô thị