Quy chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

13/06/2023 180 lượt xem quantri
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ  NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN
National Technical Regulation on the effluent of natural rubber
processing industry

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định  giá  trị  tối  đa cho phép của các thông số ô  nhiễm  trong nước thải  sơ chế cao su thiên nhiên khi xả ra nguồn tiếp  nhận nước thải.

1.2. Đối tượng áp dụng

1.2.1. Quy chuẩn này áp dụng riêng  cho nước thải  sơ chế cao su thiên  nhiên.  Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải  sơ chế cao su thiên  nhiên ra nguồn tiếp nhận nước thải tuân thủ quy định tại quy chuẩn này.

1.2.2.  Nước thải  sơ chế cao su thiên  nhiên  xả vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý  nước thải  tập trung tuân thủ theo quy định  của đơn vị  quản lý  và vận hành nhà máy xử lý nước thải  tập trung.

1.3. Giải thích thuật ngữ

Trong quy chuẩn này, các thuật  ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1.  Nước thải  sơ chế cao su thiên  nhiên  là  nước thải  công nghiệp  xả ra từ nhà máy, cơ  sở sản xuất sử dụng các quy trình  sản xuất, sơ chế mủ cao su thiên nhiên  thành các sản phẩm như cao su khối,  cao su tờ, cao su crepe và latex  cô đặc làm nguyên liệu để chế tạo sản phẩm cao su.

1.3.2. Cơ  sở mới là nhà máy, cơ  sở sơ chế cao su thiên  nhiên  hoạt động sản xuất sau ngày quy chuẩn này có  hiệu  lực thi  hành, bao gồm cả các cơ  sở đang trong quá trình xây dựng và đã được phê duyệt đánh giá  tác động môi trường,  cam kết bảo vệ môi trường trước ngày quy chuẩn này có  hiệu lực thi hành.

1.3.3. Cơ  sở đang hoạt động là  nhà máy, cơ  sở sơ chế cao su thiên  nhiên  hoạt động sản xuất trước ngày quy chuẩn này có  hiệu lực thi  hành.

1.3.4. Nguồn tiếp  nhận nước thải  là  hệ thống thoát nước đô thị,  khu dân cư, khu công nghiệp,  cụm công nghiệp;  sông, suối,  khe, rạch, kênh, mương; hồ, ao, đầm; vùng nước biển ven bờ có  mục đích sử dụng xác định.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Tải về: QCVN 11-MT:2015/BTNMT

13/06/2023 180 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm