Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng

14/06/2023 164 lượt xem quantri

Thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản, mới đây Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 1292/QĐ-TTg, ngày 1/8/2014 về kế hoạch hành động phát triển các ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng thực hiện chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

.
(Nguồn ảnh: Internet)

Quyết định số 1292/QĐ-TTg định hướng phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng đến năm 2020 trở thành ngành công nghiệp chủ lực, có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu xử lý ô nhiễm môi trường, sử dụng năng lượng bền vững. Mục tiêu cụ thể: Hoàn thiện cơ chế và chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi và hấp dẫn thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng; Thu hút đầu tư phát triển, chuyển giao công nghệ phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng để doanh nghiệp sản xuất ra các sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng quốc gia…

Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng gồm 36 hành động, chia theo 5 lĩnh vực: Lĩnh vực sản xuất thiết bị xử lý môi trường; dịch vụ môi trường; tái chế, tái sử dụng chất thải; tết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và các cơ chế, chính sách và các hoạt động hỗ trợ.

Bộ Công Thương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện và cơ chế giám sát thực hiện kế hoạch hoạt động này.

Chi tiết Quyết định số 1292/QĐ-TTg xem file đính kèm.

Tải về

14/06/2023 164 lượt xem quantri