ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG CỦA CÔNG TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC HIẾU KHÍ.

19/07/2023 536 lượt xem quantri

Các quy định đối với nước thải.

Để đảm bảo cho các quá trình phân huỷ sinh học các chất hữu cơ diễn ra bình thường cũng như chế độ thuỷ lực của các công trình XLNT được ổn định, hỗn hợp nước thải sinh hoạt và nước thải các phòng thí nghiệểm trước khi đưa vào bể xử lý sinh học phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

– pH của nước thải là 6,5 đến 8,5 ;

– Nhiệt độ của hỗn hợp nước thải không quá 30oC;

– Hàm lượng cặn lơ lửng không quá 100 mg/l;

– Tỷ lệ BOD5: COD phải lớn hơn 0,5;

– Tỷ lệ giữa các chất hữu cơ theo BOD5  và các chất dinh dưỡng (tổng N và tổng P) là: BOD5:TN:TP = 100:5:1

– Tổng các muối hoà tan không vượt quá 10 g/l.

Theo quy định của 20TCN 51-84, hàm lượng các chất độc hại và các chất hữu cơ bền sinh học trong hỗn hợp nước thải phải nhỏ hơn giá trị cho phép nêu trong bảng P-1 sau đây.

Bảng P-1. Nồng độ cho phép của một số kim loại nặng và chất hữu cơ trong nước thải đưa đến các công trình xử lý sinh học.

Chất Nồng độ giới hạn, mg/l
Anilin 100
Aceton 600
Glixerin 1150
Toluen 200
Caprolactam 25
Phenol 1000
Etanol 700
Formaldehyt 25
Sunfua 1
Xianua 1,5
§ång 0,5
Nickel 0,5
Crom (III) 2,5
KÏm 1
Asen 0,1
Thủy ngân 0,005
Chi 0,1
Cadmi 0,1
Dầu 25

  1. Các điều kiện công nghệ.

Các quá trình XLNT bằng phương pháp sinh học trong điều kiện hiếu khí có thể kiểm soát được trên cơ sở đảm bảo các điều kiện công nghệ sau đây:

– Tiếp xúc tốt giữa nước thải và vi khuẩn trong màng sinh vật bám dính trên bề mặt vật liệu mang

– Ôxy luôn được duy trì và đảm bảo để các quá trình oxy hoá sinh học các chất hữu cơ diễn ra theo phản ứng bậc một. Hàm lượng oxy hoà tan trong bể xử lý sinh học thường duy trì ở mức trên 4 mg/l. Hàm lượng oxy hoà tan trong nước thải sau bể lắng đợt hai không nhỏ hơn 2 mg/l. Thời gian ngừng cấp khí cho bể không được lớn hơn 2 h.

– Quá trình thổi khí qua bể xử lý sinh học không được phá vỡ cấu trúc màng sinh vật.

– Thời gian lưu thuỷ lực của nước thải trong công trình xử lý sinh học đủ để hấp thụ các chất hữu cơ và oxy hoá (hô hấp ngoại bào và hô hấp nội bào) các chất hữu cơ hấp thụ được. Thời gian này phải lớn hơn 2 h.

– Tải lượng chất hữu cơ (tính theo BOD hoặc COD) cho một đơn vị vi khuẩn (trọng lượng khô bùn hoạt tính) trong một đơn vị thời gian (ngày hoặc giờ) phải phù hợp với chế độ công nghệ của công trình cũng như các loại nước thải đưa về xử lý.

19/07/2023 536 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm