Chất thải nhựa

02/08/2023 337 lượt xem quantri
  • Giải pháp hoàn chỉnh từ một nguồn
  • Kinh nghiệm lâu dài về nước thải, quy trình xử lý nước thải, xử lý chất thải và bùn
  • Các sản phẩm và hệ thống đã được chứng minh và vận hành tốt.
Chất thải nhựa, ví dụ như chai và lá, có thể được sử dụng thông qua việc tái chế vật liệu hoặc sử dụng năng lượng để sản xuất các sản phẩm tái chế hay tạo ra năng lượng.

Điều kiện tiên quyết là chất thải nhựa phải được làm sạch và được tách ra khỏi chất gây ô nhiễm.

Hệ thống xử lý
Quy trình

Mô tả quy trình

Chất thải sẽ được phân loại, cắt nhỏ, được rửa sạch và sàng lọc bằng HUBER Wash Drum RoSF9. Các chất dẻo sẽ được làm sạch và nén ở cuối trống quay bằng HUBER Screenings Compactor Ro7.

Các chất gây ô nhiễm được rửa sạch trong trống và được tách thành một phần khoáng chất sạch và một phần phân hữu cơ trong máy HUBER Coanda Grit Washer RoSF4. Phần khoáng chất sau khi được rửa sẽ gây tổn thất < 3% khả năng bắt lửa, chúng sẽ được tái chế như vật liệu xây dựng.

Với HUBER Rotary Drum Fine Screen ROTAMAT® Ro2 phần phân hữu cơ được tách ra và tách khỏi nước. Sau khi ủ phân nó được sử dụng như đất.

Nước sẽ được tái chế trở lại và có thể được dùng như nước trong mạch

Thiết bị

02/08/2023 337 lượt xem quantri