<h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:montserrat;">1.<span style="white-space:pre"> </span>Khái quát công nghệ</span></strong></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Dioxin là loại vật chất có độc tính rất cao và khó phân hủy trong môi trường thông thường. Do đó, việc giảm hàm lượng của chúng trong các thủy vực công cộng như sông ngòi, biển là hết sức quan trọng, các biện pháp cải thiện dioxin trong nước trở thành nhiệm vụ cấp bách.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Thiết bị này sử dụng phương pháp phân giải quang hóa ứng dụng đồng thời tia tử ngoại và ozon, nhờ đó phân giải và trung hòa dioxin ở trong nước đạt tới ngưỡng giới hạn phát hiện.</span></span></div> <div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:montserrat;">2.<span style="white-space:pre"> </span>Đặc trưng (Tính năng)</span></strong></span></h3> <ul> <li style="text-align: justify;"> <em><u><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Hiệu suất phân giải cao</span></span></u></em></li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Phân giải, trung hòa dioxin trong nước bằng sức phân giải mạnh mẽ của phương pháp quang hóa có được từ hiệu quả kép của tia tử ngoại và ozon, giảm nồng độ dioxin trong nước sau xử lý xuống dưới 0.1pg-TEQ/L, bằng 1/10 giá trị tiêu chuẩn chất lượng nước căn cứ theo luật thi hành đăch biệt về phòng cống dioxin (1pg-TEQ/L).</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Hơn nữa, nước sau xử lý cũng an toàn về mặt độc tính đối với cơ thể sống.</span></span></div> <ul> <li style="text-align: justify;"> <em><u><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: montserrat;">Vận hành, duy tu, quản lý dễ dàng</span></span></u></em></li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Không cần những thao tác điều khiển phức tạp, vận hành, duy tu, quản lý đơn giản. Ngoài ra, do không sử dụng hóa chất nào khác chất trung hòa nên hạ thấp được chi phí vận hành hơn so với các phương pháp khác.</span></span></div> <ul> <li style="text-align: justify;"> <em><u><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Thiết bị đơn giản</span></span></u></em></li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Là thiết bị đơn giản, xử lý ở nhiệt độ và áp suất thường nên có thể dễ dàng tích hợp vào quy trình xử lý nước truyền thống, tiết kiệm nặng lượng và diện tích. Nếu là trạm có thiết bị khử các chất hữu cơ, SS thì không cần lắp đặt mới các thiết bị tiền xử lý đặc biệt nào khác.</span></span></div> <div style="text-align: center;"> <img alt="" src="/pic/News/images/637285073785172746.jpg" style="height: 468px; width: 650px;" /></div> </div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;"><em><span style="color:#b22222;">Thí dụ ứng dụng thiết bị phân giải dioxin</span></em></span></span><br />  </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Từ lâu người ta đã biết rằng dioxin bị phân hủy bởi tia cực tím trong điều kiện bình thường, tuy nhiên tốc độ phân hủy đó rất chậm và không thể tạo thành một công nghệ xử lý được.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Do đó, với việc ứng dụng phương pháp phân giả quang hóa bằng cách bổ sung ozon vào trong nước và chiếu tia cực tím trong môi trường ozon đã giúp đẩy nhanh đáng kể tốc độ phân hủy. Quá trình phân hủy dioxin bằng phương pháp quang hóa gồm tác dụng kép của 2 phản ứng:</span></span></div> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Loại bỏ clo bằng tia cực tím</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Bẻ gãy liên kết cacbon-cacbon bằng hydroxyl radical</span></span></li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Bằng cách này có thể phân giải dioxin vốn khó phân hủy thành CO2, nước và các loại muối vô hại.</span></span></div> <div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:montserrat;">3.<span style="white-space:pre"> </span>Điều kiện, lĩnh vực ứng dụng</span></strong></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Có thể xử lý được nhiều mức độ ô nhiễm từ nồng độ thấp đến nồng độ cao. Do đó, có thể ứng dụng cho các loại nước ô nhiễm dioxin như nước ao, nước hồ, nước ngầm, nước thải từ lò đốt, nhà máy, đặc biệt là thải từ bãi chôn lấp.</span></span></div> <div> <h3 style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:montserrat;">4.<span style="white-space:pre"> </span>Vận hành, duy tu, bảo dưỡng</span></span></strong></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Có thể xử lý được nhiều mức độ ô nhiễm từ nồng độ thấp đến nồng độ cao. Do đó, có thể ứng dụng cho các loại nước ô nhiễm dioxin như nước ao, nước hồ, nước ngầm, nước thải từ lò đốt, nhà máy, đặc biệt là thải từ bãi chôn lấp.</span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;"><span style="font-size:16px;"><strong>5.<span style="white-space:pre"> </span>Khả năng ứng dụng tại Việt Nam</strong></span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Cần thay đổi một vài thông số để hạ giá thành nếu muốn ứng dụng công nghệ này tại các doanh nghiệp Việt Nam.</span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:montserrat;"><strong>6. Hồ sơ năng lực</strong></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Bắt đầu từ tháng 2 năm 1998, chúng tôi giao thiết bị xử lý nước thải bãi chôn lấp có tích hợp thiết bị phân giải dioxin đầu tiên ở Nhật Bản, tới nay đã có nhiều sản phẩm được ứng dụng cho việc xử lý nước thải bãi chôn lấp, nước thải lò đốt, nước ao hồ v.v. (đã có 16 hợp đồng tính đến tháng 1 năm 2007).</span></span></div> <div style="text-align: center;"> <img alt="" src="/pic/News/images/637285073786735299.jpg" style="height: 514px; width: 500px;" /><br /> <span style="color:#b22222;"><em><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Thiết bị phân giải dioxin</span></span></em></span><br />  </div> </div> </div> <div style="text-align: right;"> <span style="font-size:12px;"><em><span style="font-family:montserrat;">Contact (Japan) : Kubota Corporation</span></em></span></div> <div style="text-align: right;"> <span style="font-size:12px;"><em><span style="font-family:montserrat;">Address : 3-1-3 Nihonbashi-muromachi, Chuo-ku, Tokyo 103-8310, Japan</span></em></span></div> <div style="text-align: right;"> <span style="font-size:12px;"><em><span style="font-family:montserrat;">Phone : +81-3-3245-3653<span style="white-space:pre"> </span>E-mail : terao@kubota.co.jp</span></em></span></div> <div style="text-align: right;"> <span style="font-size:12px;"><em><span style="font-family:montserrat;">Website : http://www.kubota.co.jp</span></em></span></div> <div style="text-align: right;"> <span style="font-size:12px;"><em><span style="font-family:montserrat;">Languages : Japanese, English</span></em></span></div>