Thiết bị Tuyển nổi (DAF) Westerntech Việt Nam Thiết kế và chế tạo

Hình ảnh thực tế: